Algemene Voorwaarden Tonero (België)

Artikel 1: Definities:

  • Tonero (DIGIFIST)
  • Partner(s): Dienstverleners, natuurlijke- en/of rechtspersonen, die zich bij Tonero hebben aangesloten en leads via Tonero wensen te ontvangen;
  • Aanvrager(s): natuurlijke- en/of rechtspersonen die geïnteresseerd zijn in een dienst van één van de partners van Tonero en die zijn of haar contactgegevens aan Tonero overhandigt en in contact wenst te komen met de partners van Tonero in een bepaald vakgebied, beroepsgroep of sector;
  • Lead: alle verzoeken van aanvragers die Tonero ontvangt en die Tonero doorstuurt naar relevante partners;

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene inkoopvoorwaarden

2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tonero en Partners. Tonero accepteert geen algemene voorwaarden van haar partners tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.2: Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

2.3: Niet alleen Tonero, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de partner zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2.4: Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Tonero worden gewijzigd, mits (i) de gewijzigde voorwaarden onverwijld aan Partner worden medegedeeld en (ii) zich één of meer van de gronden als bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden voordoet. Bij een wijziging van de algemene voorwaarden als bedoeld in de voorgaande zin, is de partner gerechtigd binnen 14 dagen na voornoemde mededeling van de gewijzigde voorwaarden de overeenkomst op te zeggen, tenzij de wijziging niet in het nadeel is van de partner.

Artikel 3: Algemeen:

3.1: Alle schriftelijke, mondelinge en elektronische mededelingen, aanbiedingen en prijsopgaven als gedaan door Tonero zijn steeds vrijblijvend, herroepelijk en binden Tonero niet.

3.2: De aanvaarding van een aanbieding en/of offerte van Tonero door de partner bindt Tonero enkel indien Tonero terzake de aanbieding en/of offerte schriftelijk dan wel elektronisch aan de partner bevestigt dat er een overeenkomst tussen partner en Tonero tot stand is gekomen.

Artikel 4: Over de dienstverlening van Tonero:

Tonero exploiteert verschillende websites die erop gericht zijn om leads van aanvragers te genereren. Elke website is gericht op een bepaald vakgebied, beroepsgroep of sector. Tonero poogt zodoende aanvragers die op zoek zijn naar een partner van Tonero met deze partner in contact te brengen. Feitelijk brengt Tonero dus vraag en aanbod bij elkaar. Tonero ontvangt de leads via één van de door haar geëxploiteerde websites en stuurt deze door naar één of meer van de bij haar aangesloten partners.

Artikel 5: De overeenkomst tussen Tonero en de bij haar aangesloten partners:

5.1: Een dienstverlener, natuurlijke- en/of rechtspersonen, kunnen zich bij Tonero als partner aansluiten. Een dergelijk verzoek kan via één van de door Tonero geëxploiteerde websites aan Tonero worden gedaan. Het staat Tonero vrij om, zonder opgave van redenen, een dergelijk verzoek te weigeren.

5.2: Indien Tonero een verzoek van een natuurlijke of rechtspersoon ontvangt om partner van Tonero te worden, neemt Tonero dit verzoek in behandeling. De partner dient dit verzoek in door zich aan te melden bij een van de bij Tonero in beheer zijnde websites resulterend in een bedrijfsprofiel bij Tonero waarbinnen de paramaters leidend tot een match met bij Tonero binnenkomende leads door klant zelf ingesteld kunnen worden. Na het instellen van de paramaters, bestaand uit de regio en het postcodegebied van de partner, de regio en het postcodegebied van waar de partner leads wenst te ontvangen, de sector voor wat de partner zich heeft aangemeld en de categorie voor wat de partner zich heeft aangemeld, zal per verzonden lead door Tonero aan partner het tussen Tonero en partner overeengekomen tarief aan partner in rekening worden gebracht. Partners van Tonero zullen leads van Tonero ontvangen voor de sectoren, in de regio’s en voor de categorieën waarvoor de betreffende partner zich bij Tonero heeft ingeschreven en zelf de paramaters heeft bepaald.

5.3: De overeenkomst tussen Tonero en een partner is een voor wat betreft de verplichtingen van Tonero een inspanningsverbintenis en behelst geen resultaatsverplichting van Tonero. Tonero spant zich in om relevante leads aan haar partner door te sturen. Op Tonero rust geen verplichting ten opzichte van haar partners om een bepaald resultaat te behalen. Hieronder valt mede doch niet uitsluitend dat Tonero niet verplicht is om een bepaalde minimumhoeveelheid aan leads aan haar partners door te sturen, tenzij bij overeenkomst dan wel bij deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald. Tonero garandeert ook niet dat de aanvragers daadwerkelijk klant worden bij haar partners. Ook behoudt Tonero zich het recht voor om een lead naar meerdere partners te sturen zodat een aanvrager meer keus heeft en verschillende partners kan vergelijken.

5.4: De hoeveelheid leads die een partner van Tonero ontvangt kan per maand verschillen, met dien verstande dat de partner minimaal tien aanvragen per maand dient af te nemen, niet van toepassing voor proefperiode-accounts. Een partner kan per e-mail of telefonisch aangeven hoeveel leads deze maximaal per dag en maand wenst te ontvangen, de gewenste regio’s laten aanpassen, de categorieën van leads aangeven die ze wenst te ontvangen. Wijzigen van deze parameters is gratis en kan altijd.
Daarnaast kan een partner zonder minimale afname van tien aanvragen per maand schriftelijk een pauze periode instellen. Dit met een maximum van 30 dagen per jaar. Tijdens deze pauzeperiode ontvangt partner geen aanvragen.

5.5: Indien een partner ontevreden is over een lead kan zij dit binnen vijf werkdagen via het reclamatieformulier op de website van Tonero, mededelen aan Tonero. Indien de partner ontevreden is over een lead en zulks tijdig heeft medegedeeld aan Tonero, wordt die betreffende lead pro rato in mindering gebracht op de maandfactuur volgend op de maand waarin de voornoemde mededeling is gedaan, mits aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De aanvraaggegevens komen overeen met een eerdere aanvraag in de voorgaande 14 dagen;
  • Het opgegeven telefoonnummer en e-mail is aantoonbaar onjuist, waardoor het onmogelijk is telefonisch contact op te nemen met de aanvrager;
  • De aanvraag is gedaan op naam en gegevens die niet bestaan, dan wel namens een persoon die daartoe niet de opdracht heeft gegeven en in dat verband ook geen overleg heeft willen hebben met de partner;
  • De aanvraag niet relevant is voor de partner: verkeerde categorie, sector, dienst of foute parameters.

5.6: Tonero zal de gegevens van de aanvragers enkel aan haar partners bekend maken. De aanvrager verleent hiervoor ook toestemming. De partners verplichten zich om deze gegevens alleen te gebruiken voor de behandeling van de lead van de aanvrager en de uitvoering van alle hier eventueel uit voortvloeiende opdrachten die de aanvrager aan de partner geeft. Het is de partner verboden om de lead door te sturen naar derden of door te verkopen aan derden.

Artikel 6: het beëindigen van een overeenkomst tussen Tonero en een partner

6.1: Opzegging overeenkomst tussen een partner en Tonero dient schriftelijk te geschieden en kan op ieder moment. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, waarbij er dient opgezegd te worden tegen de eerste kalenderdag van de betreffende maand waartegen er wordt opgezegd.

6.2: Tonero behoudt zich het recht voor om een overeenkomst met haar partners per direct en zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen te beëindigen. Tonero is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit een opzegging van Tonero.

Artikel 7: Betaling

7.1: Partners ontvangen een factuur met specificatie van de ontvangen leads. Partners kunnen de facturen betalen door middel van bancontact of andere digitale betaalmethodes of rechtstreekse bankoverschrijving waaraan de partner verplicht is om onverwijld op de facturen van Tonero op tijd te betalen en al het redelijkerwijs nodige te doen.

7.2: Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tonero mag door een partner niet worden verrekend, opgeschort en rechten en/of plichten worden overgedragen.

7.3: Alle bedragen die door Tonero zijn genoemd, zijn exclusief btw. De partner is verplicht de btw aan Tonero te betalen, tenzij overeenkomstig Europese wetgeving geen BTW aan partner dient te worden doorberekend

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Tonero aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens haar partners voor welke schade dan ook. De aansprakelijkheid van Tonero voor welke schade dan ook is hierbij dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Dit hangt samen met het feit dat de verplichtingen van Tonero jegens haar partners inspanningsverplichtingen zijn. Tonero verbindt zich jegens haar partners derhalve niet tot het behalen van bepaalde resultaten.

Artikel 9: Diversen

9.1: Partijen wijken af van de verjaringstermijnen als bedoeld in artikel 3:52 BW en van andere wettelijke verjaringstermijnen, met dien verstande dat alle verjaringstermijnen die van toepassing zijn in een geschil tussen partijen voor de partner worden verkort naar één jaar, tenzij er op grond van een andere wettelijke bepaling een kortere verjaringstermijn dan één jaar geldt, in welk geval de kortere verjaringstermijn heeft te gelden.
9.2: Het niet afdwingen dan wel het niet beroepen op een bepaling in de algemene voorwaarden door Tonero brengt geenszins met zich mee dat Tonero afstand doet van haar recht(en).

Artikel 10: Gronden voor wijziging voorwaarden

De gronden, als bedoeld in het derde lid van artikel 2.4 van deze algemene voorwaarden, zijn:

a.indien de gegevens van Tonero die zijn weergegeven in deze algemene voorwaarden worden gewijzigd;
b. indien de rechtsvorm of het bedrijfsstructuur van Tonero wordt gewijzigd;
c. indien Tonero ook andere diensten en/of producten, dan de diensten en/of producten als weergegeven in deze algemene voorwaarden, gaat aanbieden;
d. indien de totstandkoming van de overeenkomsten die Tonero afsluit of de werkwijze van Tonero in deze algemene voorwaarden wordt gewijzigd;
e. indien Tonero de prijzen van haar diensten en/of producten wijzigt;
f.indien Tonero op grond van de wet- en/of regelgeving, dan wel indien Tonero om aan de wet en/of regelgeving te kunnen voldoen, genoodzaakt is de algemene voorwaarden te wijzigen;
g.indien er voor het afsluiten van verzekeringen van Tonero, voor het uitbreiden van dekkingen van bestaande verzekeringen van Tonero, voor het overstappen naar een andere verzekeraar door Tonero, wijziging van deze algemene voorwaarden noodzakelijk is, dan wel om wijziging van deze algemene voorwaarden wordt verzocht door de betreffende Verzekeraar.

Artikel 11: Toepasselijk recht

11.1: Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met Tonero is Belgische recht van toepassing.